Alle metingen

Deformatiemeting in Z-richting

Met een zeer hoge nauwkeurigheid vaststellen van mogelijke zakking van een object. Door het uitvoeren van een 0-meting en  één of meerdere herhalingsmetingen is het mogelijk een inzicht te krijgen in het zakkingverloop en/of zakkingtempo.

Deformatiemeting in XY-richting

Het vaststellen van een mogelijke verplaatsing van een gebouw of object. Door het uitvoeren van een 0-meting en één of meerdere herhalingsmetingen is het mogelijk een inzicht te krijgen in het verplaatsingverloop en/of verplaatsingtempo. Lees hier meer over Deformatiemeting in XY-richting.

Splitsingsmetingen

Het uitvoeren van metingen ten behoeve van het verkrijgen van een splitsingsvergunning ten behoeve van het splitsen van een pand.

Lees hier meer over Lintvoegwaterpassing

Lees hier meer over Vloerwaterpassing

Lees hier meer over N.A.P. Waterpassing

meting-in-uitvoering-deformatiemeting-in-Z-richting

Lintvoegwaterpassing

Het meten van een voeglijn met als doel het bepalen van de scheefstand van een gebouw. Lees hier meer over Lintvoegwaterpassingen.

Vloerwaterpassing

Het meten van een vloer met als doel het bepalen van de scheefstand van deze vloer. Lees hier meer over vloerwaterpassingen.

meting-in-uitvoering-NAP-waterpassing

N.A.P. Waterpassing

Het meten van de hoogte ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.). Lees hier meer over N.A.P. Waterpassingen.

Funderingsonderzoek - funderingsinspectie

Het inmeten van bestaande funderingsconstructies en het leveren van een advies hierover volgens richtlijn F3O. Lees hier meer over funderingsinspecties.

Scheurmeting

Het registreren van een beweging van een scheur met behulp van een scheurmeter in bijvoorbeeld metselwerk.

Peilbuizen

Het plaatsen van peilbuizen ten behoeve van o.a. het monitoren van de grondwaterstand. Lees hier meer over het plaatsen van een peilbuis.

Wijkingsmeting

Wijkingmetingen worden uitgevoerd om het voor- of achterover hellen van bijvoorbeeld een gevel(vlak) in kaart te brengen.

Rioolmeting

Vaststellen van de ligging van een bestaand rioolstelsel en B.O.B. (hoogte binnen onderkant buis).

Terreinmeting

Het inmeten van een perceel of terrein ten opzichte van een lokaal stelsel of RD-coördinaten (Rijksdriehoekstelsel) en/of het N.A.P. (Normaal Amsterdams Peil).

Kadastrale meting

Het inzichtelijk maken van kadastrale grenzen op locatie.

Profielmetingen

Het meten van een profiel van bijvoorbeeld een dijk, watergang of weg en verwerken van deze gegevens in een digitale tekening.

Gps-meting

Het inmeten en /of uitzetten van punten met behulp van GPS-apparatuur

Bouwmeten

Het uitvoeren van metingen in de bouwsector. Hierbij kan gedacht worden aan het uitzetten van rooillijnen, stramienlijnen en palenplannen.

Uitzetten

Het aanbrengen van punten zoals door de opdrachtgever gewenst.

Hoogtemetingen

Het inmeten van hoogtes ten opzichte van een door de opdrachtgever gewenste referentie.